Deklaracja Dostępności

Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Śląskiej w Żernikach Wrocławskich zobowiązuje się do zapewnia dostępności swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietna 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Śląskiej w Żernikach Wrocławskich https://www.sp-zerniki-wr.pl/

Data publikacji strony internetowej: 3 stycznia 2007 r.

Data ostatniej aktualizacji: 18 marca 2024 r.

Status pod względem zgodności z ustawą:

Zgodnie z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej  stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:

 • Zamieszczone informacje są w postaci artykułów, które są dostępne cyfrowo w całości, zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
 • Zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,
 • Strona może zawierać dokumenty PDF lub skany dokumentów,
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • Zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

Deklarację sporządzono: 31 sierpnia 2021 r. Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez podmiot publiczny.

Kontakt i informacje zwrotne:

Pod adresem https://spzernikiwr.bip.gov.pl/ dostępne są dane teleadresowe szkoły.

Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Śląskiej w Żernikach Wrocławskich
ul. Kolejowa 7a
55 – 010 Święta Katarzyna
e-miał: sp.zerniki.wr@interia.pl
telefon: 71 – 311 – 33 – 99

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś innego elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu  dostępu na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia żądania. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności do alternatywnego sposobu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna:

 • Szkoła składa się z trzech budynków nie połączonych ze sobą,
 • Do budynku głównego wejście znajduje się od ul. Kolejowej 7a, prowadzą do niego schody wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Budynek jest piętrowy, wewnątrz posiada windę. W budynku są korytarze, są dostosowania dla osób niepełnosprawnych – toalety. Przy wejściu głównym, wewnątrz budynku po prawej stronie znajduje się portiernia gdzie pracownicy obsługi udzielają informacji wszystkim petentom,
 • Do drugiego budynku szkoły prowadzą schody, nie ma podjazdu dla niepełnosprawnych. Budynek jest piętrowy, wewnątrz są schody. Nie ma dostosowania dla osób niepełnosprawnych, korytarze są ciasne. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi,
 • Do trzeciego budynku szkoły prowadzą schody, wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych. Budynek jest parterowy, wewnątrz budynku jest mały korytarzyk,
 • Na terenie szkoły nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych,
 • W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego,
 • Do szkoły można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem,
 • W budynku szkoły nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych, ani w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących, nie ma pętli indukcyjnych.