Rekrutacja dzieci do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023

Zasady oraz terminy rekrutacji dzieci do klas I pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Siechnice dostępne są na stronie gminy – http://www.siechnice.gmina.pl/aktualnosc-4050-rekrutacja_do_szkol_podstawowych_na_rok.html

Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej będą przyjmowane do klas pierwszych na podstawie zgłoszeń rodziców złożonych w dniach od 01.04.2022 do 08.04.2022r.

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną poprzez stronę internetową: http://nabor.pcss.pl/siechnice (należy wybrać „szkoła”), na której będą dostępne szczegółowe informacje o naborze, dokumenty oraz wzory formularzy.

Do klas pierwszych szkół podstawowych przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Siechnice. Na potrzeby rekrutacji przyjmuje się, że zamieszkanie to:

a) zamieszkanie potwierdzone zameldowaniem stałym,
b) zamieszkanie potwierdzone zameldowaniem czasowym

Zgodnie z art. 24 ustawy o ewidencji ludności (tj. Dz. U. z 2021 poz. 510) „Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy określony w ustawie”